Ai là người đưa ra quyết định đầu tư và Cố vấn đầu tư đóng vai trò gì?

ProNexus không phải là đơn vị đầu tư, cũng không phải đơn vị kết nối giữa khách hàng với các quỹ đầu tư cụ thể nào đó. ProNexus hoạt động dựa trên nền tảng cung cấp các Cố vấn tài chính để giúp đỡ khách hàng trong các hoạt động về đầu tư và tài chính mà khách hàng yêu cầu.

Các Cố vấn tài chính của chúng tôi sẽ tuỳ vào mục tiêu của các khách hàng cá nhân để đưa ra chiến lược sát với từng danh mục, sau đó khách hàng sẽ có hai hướng lựa chọn:

1. Khách hàng đi theo chỉ dẫn của Cố vấn tài chính và tự thực hiện những gì đã được tư vấn theo lời khuyên của Cố vấn.

2. Khách hàng uỷ thác toàn bộ số tiền mình cần đầu tư cho các Cố vấn viên thực hiện (Lưu ý: Mức phí giữa hai trường hợp này là khác nhau và mức phí này sẽ được thu dựa theo yêu cầu riêng của Cố vấn và không thuộc về ProNexus).