Hướng dẫn sử dụng Công cụ - Bảng cân đối tài sản

Hướng dẫn sử dụng Bảng cân đối tài sản 

  • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Công cụ”
  • Bước 2: Lựa chọn “Bảng cân đối tài sản” và “Sử dụng ngay”. 
  • Bước 3: Chọn mục “Tài sản” hoặc “Khoản nợ” và nhấn vào (+)
  • Bước 4: Điền thông tin cần thiết và chọn “Xác nhận”
  • Bước 5: Xem các thông số chi tiết tại màn hình báo cáo chính
  • Bước 6: Chọn icon  “...” để chỉnh sửa hoặc xóa.