Hướng dẫn sử dụng Công cụ - Hưu trí

Hướng dẫn sử dụng công cụ Hưu trí

  • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Công cụ”
  • Bước 2: Lựa chọn “Hưu trí” và “Sử dụng ngay”. 
  • Bước 3: Điền thông tin cần thiết, và chọn “Xem chi tiết”. 
  • Bước 4: Xem các thông tin chi tiết tại màn hình “Hưu trí”