Hướng dẫn sử dụng Công cụ - Kế hoạch tiết kiệm

Hướng dẫn sử dụng công cụ Kế hoạch tiết kiệm

  • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Công cụ”
  • Bước 2: Lựa chọn “Kế hoạch tiết kiệm” và sử dụng ngay. 
  • Bước 3: Điền thông tin cần thiết, và chọn “Xem chi tiết”
  • Bước 4: Xem các thông tin chi tiết tại màn hình “Hưu trí”