Hướng dẫn sử dụng Công cụ - Vay nợ

1. Hướng dẫn sử dụng công cụ Vay nợ

 • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Công cụ”
 • Bước 2: Lựa chọn “Vay nợ” và sử dụng ngay. 
 • Bước 3: Nhấn vào nút (+) để nhập khoản vay.
 • Bước 4: Điền thông tin cần thiết và chọn “Xác nhận”
 • Bước 5: Xem các thông số chi tiết tại màn hình báo cáo chính.

2. Chỉnh sửa/xóa khoản vay

 • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Công cụ”
 • Bước 2: Lựa chọn “Vay nợ” và sử dụng ngay. 
 • Bước 3: Nhấn vào khoản vay cần chỉnh sửa tại màn hình “Vay nợ”
 • Bước 4: 
 • Chỉnh sửa: Nhập thông tin cần sửa đổi và chọn “Chỉnh sửa”
 • Xóa: Để xóa thông tin chọn “Xóa khoản vay”