Tạo lịch trống - xác nhận lịch hẹn dành cho cố vấn

  • Bước 1: Chọn biểu tượng (+) tại màn hình chính 
  • Bước 2: Điền thông tin lịch trống cần tạo và “Xác nhận" 
  • Bước 3: Nhấn “Xác nhận” khi có thông báo khách hàng đặt lịch  
  • Bước 4: Tư vấn theo lịch hẹn đã thống nhất.