Hướng dẫn xem và cập nhật thông tin cá nhân

Bước 1: Chọn mục "Cá nhân" trên thiết bị iOS hoặc chọn vào Hình đại diện trên Android.

Bước 2: Chọn "Hồ sơ cá nhân" 

Bước 3: Cập nhật hoặc thay đổi thông tin cần thiết.

Bước 4: Chọn "Lưu thay đổi."