Tôi có thể đăng ký bao nhiêu tài khoản ProNexus?

1. Đối với Khách hàng: 

Hiện nay, với mỗi một số điện thoại, một tài khoản Facebook hoặc tài khoản Google bạn chỉ có thể đăng ký được một tài khoản duy nhất.

2. Đối với Advisor:

Cố vấn phải nộp hồ sơ ứng tuyển qua App ProNexus và đợi đội ngũ ProNexus phê duyệt mới được cung cấp tài khoản đăng nhập vào ProNexus.