Tôi có thể thanh toán trước một phần chi phí hay không? Hay chỉ thanh toán một lần duy nhất?

Theo quy định hiện nay của ProNexus, khách hàng chỉ có thể thanh toán dịch vụ một lần duy nhất. Số tiền dựa theo các gói và số giờ tư vấn khách hàng lựa chọn.