Có quy định về giờ đặt lịch hẹn hay không?

ProNexus không quy định về giờ tạo lịch trống và giờ đặt lịch hẹn của khách hàng. Khách hàng hoặc Cố vấn viên được tuỳ chọn giờ tạo lịch.