(Cố vấn tài chính) Có quy định về giờ đặt Lịch trống hay không?

ProNexus không quy định về giờ tạo Lịch trống của Cố vấn tài chính. Bạn được tuỳ chọn giờ tạo lịch theo thời gian phù hợp với mình và cam kết rằng khung giờ đó bạn hoàn toàn có thể dành riêng cho khách hàng của ProNexus.