Có thể thanh toán sau khi đặt lịch hẹn hay không?

Khách hàng không thể thanh toán sau khi đặt lịch hẹn. Vui lòng thực hiện đặt dịch vụ theo đúng quy trình.