Hướng dẫn sử dụng Công cụ - Đầu tư

1. Hướng dẫn sử dụng công cụ Đầu tư

  • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Công cụ”
  • Bước 2: Lựa chọn “Đầu tư” và sử dụng ngay. 
  • Bước 3: Nhấn vào nút (+) để nhập khoản đầu tư.
  • Bước 4: Điền thông tin cần thiết và chọn “Xác nhận”
  • Bước 5: Xem các thông số chi tiết tại màn hình báo cáo chính.

2. Chỉnh sửa khoản đầu tư

  • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Công cụ”
  • Bước 2: Lựa chọn “Đầu tư” và “Sử dụng ngay.”
  • Bước 3: Nhấp vào “Tổng giá trị khoản đầu tư”
  • Bước 4: Tại màn hình Tổng đầu tư, “chọn khoản đầu tư cần thay đổi”.
  • Bước 5: Nhận vào nút, và nhập thông tin cần chỉnh sửa