Hướng dẫn sử dụng Công cụ - Quản lý dòng tiền

1. Hướng dẫn sử dụng Quản lý dòng tiền

 • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Công cụ”
 • Bước 2: Lựa chọn “Quản lý dòng tiền” và “Sử dụng ngay”. 
 • Bước 3: Nhấn vào nút (+) để nhập giao dịch thu chi. 
 • Bước 4: Điền thông tin cần thiết và chọn “Xác nhận”
 • Bước 5: Xem các thông số chi tiết tại màn hình báo cáo chính.

2. Chỉnh sửa giao dịch

 • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Công cụ”
 • Bước 2: Lựa chọn “Quản lý dòng tiền” và “Sử dụng ngay”. 
 • Bước 3: Nhấn vào “Tổng thu” hoặc “Tổng chi”. 
 • Bước 4: Chọn giao dịch cần sửa.
 • Bước 5: Nhấn icon chỉnh sửa. 
 • Bước 6: Nhập thông tin cần chỉnh sửa và chọn “Xác nhận”