ProNexus khác với các công ty tài chính khác như thế nào?

ProNexus là nền tảng trung gian, chúng tôi không hoạt động dựa trên những sản phẩm chúng tôi bán.

ProNexus không có sản phẩm nào cụ thể mà chúng tôi chỉ là đơn vị giới thiệu những gì hiệu quả và phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi là người được ủy thác và hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn để tránh xung đột lợi ích.

Ngoài ra cố vấn đầu vào sẽ có bộ tiêu chí để đánh giá và lựa chọn nghiêm ngặt. Mọi khách hàng cũng có quyền đánh giá và lựa chọn lại cố vấn tài chính trên nền tảng của ProNexus để có thể có cái nhìn công khai minh bạch hơn.