ProNexus khác với Robo Advisor như thế nào?

ProNexus vẫn có các tính năng của cố vấn Robo như: Lập kế hoạch và một số quy trình của các công cụ ProNexus.

Tuy nhiên ProNexus vẫn có những điểm khác biệt với các cố vấn Robo vì ProNexus sẽ làm việc với khách hàng như một con người chứ không phải như một danh mục, một con số hay máy móc. Sau khi hiểu tính cách, mục tiêu, đọc khẩu vị rủi ro của khách hàng và hiểu rõ họ thì cố vấn tài chính sẽ đưa ra những dự kiến về hoạch định tài chính, cố vấn đầu tư phù hợp với khách hàng.

ProNexus tin rằng khách hàng nên có cố vấn con người để lập kế hoạch cho cuộc sống tài chính thịnh vượng của họ.

Sự hiểu biết, kinh nghiệm chung và cái nhìn sâu sắc của con người sẽ tạo ra niềm tin và đưa ra những kế hoạch sáng suốt hơn. Bạn sẽ được làm việc trực tiếp giữa những con người với nhau chứ không qua hệ thống tự động nào cả. Các hệ thống tự động trong ProNexus chỉ là những công cụ để hỗ trợ khách hàng và các cố vấn tài chính mà thôi.