Sau khi đặt Lịch hẹn, sau bao lâu sẽ có Cố vấn viên nhận lịch?

Thông thường, khách hàng cần đợi từ 0-10 phút để các cố vấn xác nhận lịch hẹn.

Trong trường hợp cố vấn không xác nhận Lịch hẹn, khách hàng có thể chờ, hoặc chọn một lịch trống khác, hoặc sử dụng đề xuất từ hệ thống ProNexus.