Tính năng Lịch Hẹn là gì?

Đối với khách hàng

-  Đặt và xác nhận lịch hẹn với Cố vấn tài chính.

-  Xem danh sách lịch hẹn theo thời gian với Cố vấn đã hẹn thời gian gặp mặt. 

Đối với cố vấn 

- Xem lại lịch hẹn với khách hàng.

- Xem lịch trống trong hệ thống.